Thời gian hoạt động hệ thống lọc?

 Sử dụng phương trình này: (Thể tích hồ bơi  tỷ lệ ÷ lọc) x 2 = Giờ để chạy bộ lọc.
1  Xác định thể tích hồ bơi

            V = Thể tích hồ = DÀI X RỘNG X ĐỘ CAO TRUNG BÌNH     .

Know How Many Hours to Run a Pool Filter Step 3.jpg

      2.  Xác định lưu lượng nước của máy bơm  Ex : Pump = 15 m3 /hr

      3.  Thời gian hoạt động của hệ thông lọc 

          Ex: Một hồ bơi có thể tich V = 60 m3     Hệ thống lọc hiện tại của bạn  Pump = 15 m3/hr

         Thời gian hoạt động = ( 60 : 15 ) x 2 =8 hr / Ngày

Bình luận mới nhất ()